Územní studie krajiny


Co je územní studie krajiny

Územní studii krajiny (ÚSK) pořizuje úřad územního plánování pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP). Jedná se o územní studii ve smyslu § 25 a § 30 stavebního zákona. ÚSK slouží jako podklad řešení krajiny v územních plánech. Dále slouží jako podklad pro doplnění územně analytických podkladů. Dále je ÚSK možno využít jako podklad pro upřesnění Zásad územního rozvoje. ÚSK je vhodné průběžně konzultovat s dalšími orgány státní správy, s dotčenými obcemi, s veřejností, nicméně ze zákona se územní studie neprojednává.


ÚSK vytváří doplňující článek pro využití územního plánování ve volné krajině. Jedná se o odborný komplexní dokument umožňující všeoborový přístup k řešením problémů zejména v nezastavěném území. Z hlediska územního plánování je prioritou vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. V druhém plánu se při dobrém zpracování může jednat o dokument, který po vyhodnocení územních plánů jednotlivých obcí popíše procesy ovlivňování rozvoje jednotlivých obcí navzájem a doporučí jejich optimalizaci.


Východiskem pro zpracování ÚSK je Evropská úmluva o krajině a Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. Adaptační strategie EU) a následně po schválení i národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“) a Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020.


Požadavky na zpracovatelský tým

Předpokladem kvalitního zpracování ÚSK je multidisciplinární přístup, který prioritně musí zajistit ve zpracovatelském týmu autorizovaná architekt pro obor územní plánování a autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura. Dále je vyžadovaná účast autorizovaného projektanta pro ú)zemní systémy ekologické stability a specialistů na řešení další problematiky, např. na protipovodňovou a protierozní ochranu apod.


Náš zpracovatelský tým

Ing. Pavel Popela, autorizovaný krajinářský architekt a projektant ÚSES, č. autorizace 01261

Ing. arch. Jiří Brůha, autorizovaný architekt a urbanista, č. autorizace 00103

Ing. Ivana Popelová, kulturně historické hodnoty krajiny, památková péče

Ing. Daniel Vaclík, vodní hospodářství

Ing. Ondřej Zenkl, doprava

Ing. Jakub Tošner, zásobování plynem

Josef Sobíšek, zásobování elektrickou energií

Podle specifik řešeného území lze tým doplnit o další specialisty jak z oblasti péče o krajinu, tak z oblasti technické infrastruktury.


Odkaz na podrobnou metodiku zadání ÚSK

Podrobná metodika pro zpracování zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností, Společný metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) je na stránkách MMR:


OTEVŘÍT SPOLEČNÝ METODICKÝ POKYN


Dotační podpora SC 3.3. IROP a NP

Na podporu zpracování ÚSK slouží dotační program ze specifického cíle 3.3 IROP a z národního programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“. Projekty na zpracování ÚSK se mohou realizovat v celém správním obvodu ORP. Jedná se o územní studie v souladu se společným metodickým pokynem MMR a MŽP.


Uznatelnými náklady jsou výdaje na nezbytné doplňující průzkumy a rozbory, zpracování územní studie a úprava územní studie pro schválení možnosti jejího využití pořizovatelem a DPH.


Příjemcem může být pouze ORP. Financování ex-post je z 85% EU, 5% SR a 10% žadatel. Datum ukončení příjmu žádostí je 31. 3. 2017. Při předložení žádosti je mimo jiné požadovaná smlouva se zhotovitelem a schválené zadání. Datum ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019. Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.


Podrobnější informace k dotačnímu titulu jsou na stránkách MMR:


OTEVŘÍT PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NA STRÁNKÁCH MMR


Vzhledem k malé připravenosti obcí lze předpokládat, že aktuální výzva není poslední.


Ing. Pavel Popela
+420 604 823 291
popelapavel@seznam.cz